A platform for collaborations in respiratory research in Sweden

Incidens och remission av allergisk sensibilisering

Allergi och överkänslighet är två begrepp som ofta sammanblandas. Enkelt uttryckt kan man säja att man har allergi om man har utvecklat specifika antikroppar (IgE-antikroppar) mot ämnen i vår omgivning och att man sedan får en reaktion som resulterar i symtom när man utsätts för det specifika ämnet, till exempel katt eller björkpollen. Överkänslighet kan ge samma symtom som allergi men överkänslighet orsakas inte av IgE-antikroppar och är mer ospecifik, till exempel överkänslighet mot dofter.

Att man utvecklat IgE-antikroppar (sensibilisering) mot exempelvis katt innebär inte alltid att man får symtom när man kommer i kontakt med en katt men man löper stor risk att med tiden också få en klinisk allergi med symtom. IgE antikroppar kan mätas i blodet men också med ett enkelt allergitest, ett pricktest. Eftersom allergisk sensibilisering är det första steget i allergiutveckling är det av stort intresse att veta hur utvecklingen av allergisk sensibilisering sker i befolkningen. Insjuknandet, eller incidens, i allergisk sensibilisering är hög bland barn och redan vid 8 års ålder har ca 20% utvecklat IgE-antikroppar mot något vanligt luftburet allergen. Insjuknandetakten minskar något med åldern men är fortsatt hög fram till 30-års ålder men är därefter låg. 

Redan vid 8 års ålder har ca 20% utvecklat IgE-antikroppar mot något vanligt luftburet allergen.

Eftersom tillfrisknandet, eller remission, från sensibilisering är obetydlig bland barn och unga vuxna resulterar det i att andelen med allergisk sensibilisering i befolkningen ökar med åldern fram till medelåldern. Därefter sjunker andelen som är sensibiliserade då det finns ett visst ”tillfrisknande” från allergisk sensibilisering bland äldre. Bland unga vuxna är närmare 50% sensibiliserade mot något luftburet allergen.  Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) är en av de ytterst få forskargrupper i världen som studerat incidens och remission av allergisk sensibilisering i befolkningen.       

Litteratur

Rönmark E, Perzanowski M, Platts-Mills TAE, Lundbäck B. Four-year incidence of allergic sensitization among schoolchildren in a community where allergy to cat and dog dominates sensitization: Report from the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Study group. J Allergy Clin Immunol. 2003 Oct;112(4):747-54.

Rönmark E, Warm K, Bjerg A, Backman H, Hedman L, Lundbäck B. High incidence and persistence of airborne allergen sensitization up to age 19 years. Allergy. 2017 Sep;72(5):723-30.

Bunne J, Moberg H, Hedman L, Andersson M, Bjerg A, Lundbäck B, Rönmark E. Increase in Allergic Sensitization in Schoolchildren: Two Cohorts Compared 10 Years Apart. J Allergy Clin Immunol Pract. 2017 Mar-Apr;5(2):457-63.e1.

Warm K, Backman H, Lindberg A, Lundbäck B, Rönmark E. Low incidence and high remission of allergic sensitization among adults. J Allergy Clin Immunol. 2012 Jan;129(1):136-42.