A platform for collaborations in respiratory research in Sweden

Förändringar i förekomst av allergisk sensibilisering över tid

Allergisk sensibilisering, det vill säga att man bildat IgE-antikroppar mot vanliga ämnen i vår omgivning, som björkpollen och pälsdjur, är den viktigaste riskfaktorn för utveckling av astma och allergisk rinit (hösnuva). Vidare minskar sannolikheten att tillfriskna från astma om man är sensibiliserad. Då data om allergisk sensibilisering i befolkningen måste baseras på objektiva kliniska metoder är sådana data relativt ovanliga. Särskilt studier som jämför förekomst över tid är ovanliga.  

Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) har rekryterat två barnkohorter, år 1996 och 2006. Samma metoder har använts och innebär i korthet att samtliga barn i årskurs 1 och 2 i tre kommuner (Luleå, Piteå och Kiruna) bjöds in att delta och har sedan följts fram till 19 års ålder. Andelen med allergisk sensibilisering ökade kraftigt, från 20,6% år 1996, till 29,9% år 2006. Denna skillnad på ca 10 procentenheter kvarstod även vid en uppföljning vid 12 års ålder, 30% respektive 41%.

Andelen med allergisk sensibilisering ökade kraftigt, från 20,6% år 1996, till 29,9% år 2006.

Även bland vuxna har OLIN-studierna visat en ökning av allergisk sensibilisering, från 34,6% år 1994 till 39,3% år 2009. Ökningen var särskilt markant bland unga vuxna. Mellan dessa år blev det även vanligare att vara sensibiliserad mot två eller fler allergen. I Västra Götaland undersökte man unga vuxna både år 1991 och 2011, och man fann en kraftig ökning av sensibilisering mot pollen medan sensibilisering mot andra allergen förblev oförändrade. Eftersom allergisk sensibilisering verkar fortsätta att öka, särskilt bland barn och unga vuxna, kan vi troligen förvänta oss en ökning av astma under de kommande åren.

Litteratur

Andersson M, Hedman L, Bjerg A, Forsberg B, Lundbäck B, Rönmark E. Remission and persistence of asthma followed from 7 to 19 years of age. Pediatrics. 2013 August;132(2):e435-42.

Warm K, Hedman L, Lindberg A, Lötvall J, Lundbäck B, Rönmark E. Allergic sensitization is age-dependently associated with rhinitis, but less so with asthma. J Allergy Clin Immunol. 2015 Dec;136(6):1559-1565.e2.

Rönmark E, Warm K, Bjerg A, Backman H, Hedman L, Lundbäck B. High incidence and persistence of airborne allergen sensitization up to age 19 years. Allergy. 2017 Sep;72(5):723-30.

Rönmark E, Bjerg A, Perzanowski M, Platts-Mills T, Lundbäck B. Major increase in allergic sensitization in schoolchildren from 1996 to 2006 in northern Sweden. J Allergy Clin Immunol. 2009 Aug;124(2):357-63.e15.

Bunne J, Moberg H, Hedman L, Andersson M, Bjerg A, Lundbäck B, Rönmark E. Increase in Allergic Sensitization in Schoolchildren: Two Cohorts Compared 10 Years Apart. J Allergy Clin Immunol Pract. 2017 Mar-Apr;5(2):457-63.e1.

Warm K, Lindberg A, Lundbäck B, Rönmark E. Increase in sensitization to common airborne allergens among adults – two population-based studies 15 years apart. Allergy Asthma Clin Immunol. 2013 Jun 11;9(1):20.

Bjerg A, Ekerljung L, Eriksson J, Näslund J, Sjölander S, Rönmark E, Dahl Å, Holmberg K, Wennergren G, Torén K, Borres MP, Lötvall J, Lundbäck B. Increase in pollen sensitization in Swedish adults and protective effect of keeping animals in childhood. Clin Exp Allergy. 2016 Oct;46(10):1328-36.